mFabrik Oy asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

 • Nimi: mFabrik Oy
 • Osoite: Kaikukatu 2 C, 00530 Helsinki
 • Puhelin: +358 10 439 2500
 • Sähköposti: info@mfabrik.com
 • Y-tunnus: 1821266-9

 

Rekisterin yhteyshenkilö

 • Yhteyshenkilö: Juha Petteri Falck, CEO
 • Osoite: Kaikukatu 2 C, 00530 Helsinki
 • Puhelin: +35850362659
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mfabrik.com

 

Tietosuojavastaava

 • mFabrik Oy:n tietosuojavastaava: Juha Petteri Falck, CEO
 • Osoite: Kaikukatu 2 C, 00530 Helsinki
 • Puhelin: +35850362659
 • Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mfabrik.com

 

Rekisteri

Rekisterissä käsitellään mFabrik Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö) asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden edustajien henkilötietoja.

Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Yhtiön olemassa olevien asiakkaiden osalta erityisesti asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietoja käsitellään lisäksi Yhtiön tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja suoramarkkinointia varten.

Potentiaalisia asiakkaita koskevien henkilötietojen käyttötarkoituksena on Yhtiön palveluita ja tuotteita koskeva suoramarkkinointi ja muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suorittaminen.

Yhtiö voi toteuttaa henkilötietojen profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi.

Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta sopimussuhde Yhtiöön.

Käsiteltävät henkilötiedot

Yhtiö käsittelee seuraavia asiakkaidensa tai potentiaalisten asiakkaidensa edustajien sekä yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja:

henkilön nimi;
henkilön yhteystiedot: (sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
henkilön edustama yritys ja asema yrityksessä; ja 
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt Yhtiön sivuille) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

Yhtiö voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja oikeus vastustaa profilointia. Rekisteröity voi antaa Yhtiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa: saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot;

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. rekisteröidyn tekemät yhteydenottopyynnöt Yhtiön verkkosivujen kautta ja rekisteröidyltä saadut käyntikortit sekä sähköpostitse yhteydenotot). Tämän lisäksi henkilötietoja kerätään muista julkisista lähteistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yhteisöiltä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Yhtiö voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Yhtiö on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhtiöön yhteyttä Yhteydenotot- kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
 • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste (esim. Privacy Shield – menettely tai vastaava siirrettäessä tietoja USA:han.).

 

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytysaika erikseen sekä asiakkaiden että potentiaalisten asiakkaiden osalta tai säilytysajan määräytymisen perusteet: esim. Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Profilointi

Yhtiö voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja oikeus vastustaa profilointia. Rekisteröity voi antaa Yhtiölle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhtiön käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhtiön oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhtiölle, Yhtiö käsittelee kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietoturva

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhtiön tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.

Evästeet

Käytämme Google Analyticsia seuraamaan verkkosivustollamme tehtyjä sosiaalisia osuuksia. Google kerää ja tallentaa automaattisesti tiettyjä tietoja palvelinlokeihinsa, joihin sisältyy esimerkiksi tiedot mahdollisista kaatumisista, järjestelmän toiminnasta, laitteiston asetuksista, selaimen tyypistä, selaimen kielestä, pyyntösi ja viite-URL:in päivämäärästä ja kellonajasta sekä evästeistä, jotka saattavat yksilöidä selaimesi tai Google-tilisi tietosuojakäytännön mukaisesti: //policies.google.com/privacy

Käytämme Facebook-widgetia, jonka avulla voit halutessasi jakaa / suositella verkkosivuamme. Tämä widget voi kerätä IP-osoitteesi ja web-selaimesi User Agentin, tallentaa ja hakea selaimesi evästeitä, upottaa lisäseurantaparametrit sekä seurata sinun ja widgetin vuorovaikutusta, sisältäen korreloinnin Facebook-tilin kanssa (esimerkiksi verkkosivumme jakaminen / suositteleminen), jos olet kirjautunut sisään Facebookiin. Saat lisätietoja siitä, miten näitä tietoja voidaan käyttää, katsomalla Facebookin tietosuojalausekkeen: //www.facebook.com/about/privacy/update

Käytämme Twitter Tweet -widgetia verkkosivuillamme. Tämän seurauksena sivustomme lähettää pyyntöjä Twitterin palvelimille, jotta voit twiitata verkkosivumme käyttäen Twitter-tiliäsi. Nämä pyynnöt tekevät IP-osoitteesi näkyväksi Twitterille, joka voi käyttää sitä tietosuojalausekkeensa mukaisesti: //twitter.com/en/privacy#update

Käytämme Linkedin Share -widgetia verkkosivuillamme, jotta voit jakaa verkkosivumme Linkedinissä. Nämä pyynnöt voivat seurata IP-osoitettasi tietosuojakäytäntönsä mukaisesti: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Käytämme Clickyä seuraamaan verkkosivustollamme käyttäytymisosuuksia. Voit lukea lisää Clickyn keräämistä tiedoista tästä linkistä.

Jaa sivu
 •  
 • 425
 •  
 •